Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Lappalan tilan karjaa (kuva: Anna Lappalainen). Sari Kajava ottaa rehunäytettä säilörehupaalista (kuva: Annu Palmio) Lappalan tilan karjaa (kuva: Anna Lappalainen). Sari Kajava ottaa rehunäytettä säilörehupaalista (kuva: Annu Palmio) TIEDOTE 11.12.2018

EUROMAITO:: VERKOSTOITUMALLA KANNATTAVUUTTA MAITOTILOILLE
- ITÄ-SUOMESSA JA KAINUUSSA INNOVAATIOKETJU ALKAA MAATILOILTA

Itä-Suomessa ja Kainuussa toteutettu EuroMaito-hanke parantaa maitotilojen kilpailukykyä edistämällä verkostoitumista ja etsimällä maidontuotannon parhaita käytäntöjä ja tilatason innovaatioita. EuroMaito-hankkeen keskiössä olivat siihen valitut edistykselliset maitotilat (ns. pilottitilat), kaksisuuntainen aktiivinen tiedonvaihto tuottajien ja hanketoteuttajien välillä sekä tilojen ja alan muiden toimijoiden verkostoituminen niin kansallisesti kuin EU-tasolla.
Kaksivuotinen, parhaillaan raportointivaiheessa oleva, hanke etsi maitotilojen hyviä käytäntöjä Suomesta ja ulkomailta.  Parhaat käytännöt yhdistettiin uusimpaan tutkimustietoon ja niitä testattiin pilottimaitotilaverkostossa.  

EuroMaito-hankkeessa toteutunut tutkimuksen ja pilottimaatilojen tiivis yhteistyö on osoittautunut erittäin onnistuneeksi toimintamalliksi ja vastaavaan kannattaa pyrkiä myös muissa kehittämishankkeissa, toteaa EuroMaidon hankevetäjä Sari Kajava Luonnonvarakeskuksesta (Lukesta). Mahdollisuus olla paikan päällä havainnoimassa, kuinka alueemme innovatiiviset maitotilat tekevät eri työvaiheita oli tutkijoillekin korvaamattoman arvokas mahdollisuus.

Euroopan laajuinen EuroDairy-emohanke  
EuroMaito lähti liikkeelle Euroopan laajuisesta EuroDairy-päähankkeesta, johon osallistujamaat kytkivät omia osahankkeitaan. Suomessa EuroMaito-hankkeen maaseuturahastosta (80 % kokonaiskustannuksista) ja hankkeessa mukana olleilta yrityksiltä saama rahoitus mahdollisti pilottitilaverkoston luomisen Suomeen ja tilojen verkostoitumisen EuroDairyyn.  EuroDairyssä oli mukana yhteensä 120 pilottimaitotilaa 14 EU-jäsenvaltiosta.  
EuroDairy asetti osittain raamit sille, mitä EuroMaidossa tehtiin. Yhteisten menetelmien käyttö mahdollisti mukana olleiden maatilojen ja muiden EU-maiden maitotilojen vertailun.

Maatalousyhtymä Lappalainen Siilinjärveltä lähti mukaan EuroMaito-pilottitilaksi
EuroMaito hankkeeseen lähti mukaan 12 pilottimaitotilaa eri puolilta Itä-Suomea ja Kainuuta. Yksi mukaan lähteneistä tiloista on Maatalousyhtymä Lappalainen Siilinjärveltä. Lappalaisten tila on ollut mukana tutkimushankkeissa aiemminkin. Nyt mukaan innosti mahdollisuus oman tilan kannattavuuden parantamiseen.

-Hankkeen aikana tilallemme oli eniten hyötyä reaaliaikaisesta nurmen laadun ja säilörehutuotannon seurannasta, uuden Euroopan laajuisen EDF-talousseurantamenetelmän käyttöönotosta ja hankkeen aikaisesta eläinten hyvinvoinnin seurannasta, kertoo Anna Lappalainen.  Tulemme hyödyntämään hankkeessa kokeiltuja käytäntöjä tilallamme myös jatkossa ja mm. säilörehun tuotantomäärän seurantaan soveltuva vaaka on tarkoitus ostaa omalle tilalle.

[Liitekuva1. Maatalousyhtymä Lappalaisen maitotila Siilinjärvellä oli yksi hankkeessa mukana olleista pilottitiloista (Kuva: Anna Lappalainen)]

Hankeryhmä teki tiivistä yhteistyötä
-Erityisen antoisia olivat hankeryhmän yhteiset kokoontumiset jonkin etukäteen valitun aiheen äärelle: toisinaan pilottitiloille, toisinaan verkkowebinaareihin. Kokoontumisissa asia esiteltiin, jonka jälkeen siihen pureuduttiin yhdessä keskustellen, kertoo Kajava. Näimme konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka yrittäjät rohkaistuivat keskustelujen pohjalta kokeilemaan uusia menetelmiä omilla tiloillaan.

Tiivis yhteistyö tilojen kanssa mahdollisti sen, että tilojen oli helppo nostaa esille ideoita ja tutkimustarpeita. Pilottitilojen rooli on myös edistää testattujen parhaiden käytäntöjen leviämistä laajemminkin Suomen maitotiloille: kun toteutuksen näkee käytännössä ja siitä kuulee kokemuksia toiselta maitotilalliselta, on mukaan lähteminen helpompaa.

[Liitekuva2. Sari Kajava ottaa rehunäytettä säilörehupaalista (Kuva: Annu Palmio)]

EU-tason kannattavuusvertailuja luonnon monimuotoisuus ja eläinten hyvinvointi huomioiden
Yksi hankkeen keskeisistä tuloksista on EU:n maidontuottajajärjestön (European Dairy Farmers:n) kehittämän tuotantokustannusten laskentamenetelmän, ns. EDF-menetelmän, sisäänajo pilottimaitotiloilla. Maitotilojen resurssitehokkuuden ohella EuroMaidossa kartoitettiin luonnon monimuotoisuutta (biodiversiteettiä) ja eläinten hyvinvointia EuroDairy-hankkeessa käytössä olleilla menetelmillä
-Maatalouden ympäristövaikutuksista puhuttaessa unohtuu usein, että Suomen olosuhteissa maatalous lisää biodiversiteettiä jo pelkällä olemassa olollaan, muistuttaa Kajava.

Tuloksena monitasoiset verkostot
EuroMaidon pilottimaitotiloista ja mukana olleista tutkimus- sekä neuvonta- ja koulutusorganisaatioista (Luke, Savonia-ammattikorkeakoulu ja ProAgria Pohjois-Savo) hitsautui hankkeessa tiivis ja ketterästi toimiva yhteistyöverkosto, joka palvelee maidontuotannon kehittämishankkeita myös jatkossa. Myös yhteistyö teollisuuskumppaneiden ja mm. Suomen Maitoyrittäjät ry:n kanssa syveni.
Kansainvälisenä verkostona syntyi EuroDairy-emohankkeen 120 tilan maitotilaverkosto. Vuonna 2018 EuroMaito-pilottitilat kävivätkin tutustumassa Belgian ja Saksan EuroDairy-tilojen parhaisiin käytäntöihin. EDF-taloustyökalun käytön myötä EuroMaito-tilat ovat myös osa Euroopan maidontuottajien järjestön tilaverkostoa, johon kuuluu jo noin 400 maidontuottajaa.

Hankkeen toteuttajat: EuroMaito -hankkeen toteuttajina olivat Luonnonvarakeskus (Luke), Savonia-ammattikorkeakoulu ja ProAgria Pohjois-Savo. Hankkeen päärahoittaja oli Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto. Yksityisiä rahoittajia olivat Osuuskunta ItäMaito, Hankkija, Atria, Faba, Suonentieto, Olvi-säätiö sekä hankkeen pilottitilat.

Tulossa: Nurmet rahaksi ja EuroMaito-hankkeiden yhteinen loppuseminaari 9.4.2019.  

Lisätietoja:
Sari Kajava, hankevetäjä,  sari.kajava@luke.fi, puh. 029-532 6038
Marketta Rinne, tutkimusprofessori, Luke, puh.  029-532 6482

EuroMaito-hanke | http://euromaito.savonia.fi/
EuroDairy-hanke | https://eurodairy.eu/
European Dairy Farmers (EDF) | http://www.dairyfarmer.net/nc/home.html